OFERTA EDUCATIONALA

PREZENTARE

Grădinița cu program prelungit MAGIC ENGLISH funcționează în Bacău, pe strada Mihai Eminesu Nr.14. Grădinița e structurată pe 5 săli de grupă,  sală de mese, trei grupuri sociale, sală profesorală , cabinet medical, curte exterioară.

Sălile de grupă sunt dotate cu mobilier adecvat vârstei, jucării diverse, calculator, material didactic modern.

Grupele sunt împărțite pe criteriul vârstei si poartă denumiri diverse: MAGIC COOKIES – baby group, BUTTERFLIES – grupa mica, MAGIC LADYBIRDS – grupa mijlocie, MAGIC – BEES – grupa mare, Magic STARS – grupa pregătitoare.

Educația copiilor e asigurată de personal calificat, format din profesori învățământ preșcolar, profesoare de limba engleză, educatoare, profesor de dans și desen, psiholog

PROGRAM

Grădinița a ales două variante de program în funcție de dorințele și necesitățile părinților:                     

 • Program scurt: 8:00-13:00
 • Program lung: 8:00-18:00

Programul copiilor în grădiniță este detaliat aici

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Grădinița Magic English și-a proiectat o ofertă educațională completă, adaptată particularităților copiilor pe vârstă (grupa mică, mijlocie, mare), ținând cont de aptitudinile și calitățile fiecăruia, bazându-se pe următoarele valori:

 • Drepturile fundamentale ale copilului (dreptul la viaţă şi sănătate, dreptul la familie, dreptul la educaţie);
 • Dezvoltarea integrată a copilului;
 • Incluziunea, ca proces de promovare a diversităţii şi toleranţei;
 • Asigurarea egalităţii de şanse;

       Oferta educațională a grădiniței Magic English urmăreşte îndeplinirea obiectivelor generale ale educaţiei timpurii a copilului:

      

 • Dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul propriu si de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia.
 • Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulţii si cu mediul pentru a dobândi cunostinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi.
 • Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
 • Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
 • Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală si pe tot parcursul vieţii

       În cadrul Grădiniţei Magic English  se implementează curriculumul oficial pentru învăţământul preşcolar, reglementat prin OM nr.5233/2008.  Acesta este structurat pe următoarele domenii de dezvoltare:

 1. Dezvoltarea fizică, sănătate şi igiena personală;
 2. Dezvoltarea socio-emoţională;
 3. Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii;
 4. Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii;
 5. Capacităţi şi atitudini în învăţare;

            Grădiniţa „ Magic English” asigură un program educaţional ce cuprinde ariile curriculare ale programei MEN adaptate la nevoile şi abilităţile fiecărui copil. Programul instructiv-educativ proiectat în grădiniţă valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului. Activităţile din curriculumul naţional sunt desfăşurate integrat şi interdisciplinar, dând unitate şi continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii:

 • Educaţia pentru ştiinţă, prin activităţi de cunoaştere a mediului şi activităţi cu conţinut matematic;
 • Educarea limbajului şi a comunicării orale;
 • Educaţia psiho-motrică – prin activităţi sportive şi de pregătire a motricităţii fine necesară scrierii;
 • Educaţia artistico-plastică – prin activităţi de muzică, desen, pictură, modelaj;
 • Educaţia pentru societate – prin activităţi moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodăreşti, de educare a unui comportament ecologic. 

            Mediul şcolar şi politica grădiniţei asigură copiilor şanse egale de instruire şi educare. Oferta educaţională a grădiniţei răspunde nevoilor, intereselor şi aşteptărilor părinţilor, copiilor preşcolari, comunităţii. Activitatea didactică se bazează pe o metodologie creativă şi participativă, realizată în parteneriat cu familia.

            Procesul instructiv-educativ este unul modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

            Oferta educaţională este structurată astfel:

 

ACTIVITĂȚI  PE DOMENII EXPERIENȚIALE (CURRICULUM NAȚIONAL PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE):

 

Educarea limbajului

Activități matematice

Cunoașterea mediului înconjurător

Educație pentru societate

Educație plastică

Activități practice și elemente de activitate casnică

Educație fizică

Educație muzicală

 

 

 

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE ( curriculum la decizia școlii)

 

Să învăţăm limba engleză!-  studierea intensivă a limbii engleze

Dans modern

Pictura

 

 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

 

       Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească universul de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se bucura învăţând prin:

 • Participarea la spectacole şi expoziţii.
 • Implicarea în campanii social-umanitare
 • Organizarea de activităţi demonstrative cu participarea părinţilor.
 • Organizarea şi vizionarea unor spectacole de teatru în grădiniţă.
 • Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor.
 • Excursii tematice anuale cu copiii de la grupele mari şi pregătitoare, drumeţii.
 • Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în cadrul grupei.
 • Celebrarea unor sărbători naţionale şi internaţionale prin activităţi cu invitaţi.
 • Spectacole pentru copii şi programe artistice.
 • Acţiuni în colaborare cu şcoala şi comunitatea locală.
 • Schimburi de experienţă, concursuri în aer liber organizate în colaborare cu alte grădiniţe.

 

 ACTIVITĂŢI COMUNE CU PĂRINŢII

 

        –  Stimularea interesului părinţilor de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare şi extracurriculare, în promovarea valorilor şi a principiilor etice: dreptate, toleranţă, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului.

 –         Programul pentru părinţi ,,Educaţie parentală”

Articole recomandate